Klubben

Spillelokale

Gjøvik Sjakklubb er registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 984 098 251 og holder for tiden til på følgende adresse: Frivillighetssentralen, Øvre Torvgate 2, 2815 Gjøvik.

Klubben har åpent hver onsdag i vår- og høstsesongen fra kl. 17.30 – 19.00 for barn og ungdom, samt fra kl. 19.00 – 23.00 for voksne.

Vi ønsker både nye og gamle medlemmer velkommen!

Medlemskontingent

Per 1. januar 2003 gjelder følgende medlemskontingenter for Gjøvik Sjakklubb:

 • Barn og ungdom: kr 200 per år
 • Voksne: kr 400 per år

De voksne betaler i tillegg kr 10 i kveldsavgift for å dekke leie av spillelokalet.

Medlemskontingenten betales til kassereren:

 • Adresse: Gjøvik Sjakklubb, Plogvegen 22, NO-2830 Raufoss
 • Kontonummer hos Totens Sparebank: 2050.27.84758

Styret i Gjøvik Sjakklubb

Vedtekter for Gjøvik sjakklubb

§ 1) Gjøvik Sjakklubb skal jobbe for sjakkens fremme, bidra til medlemmenes sportslige aktivitet og være et samlingssted for sjakkinteresserte i byen og distriktet.

§ 2) Klubben er tilsluttet Norges Sjakkforbund og Hedmark og Oppland Sjakkrets.

§ 3) Medlemmer opptas gjennom vedtak i styret. Styret kan utelukke medlemmer som ved sin handlemåte antas å skade klubben, eller medlemmer som tross purring ikke betaler kontingent. Styrevedtaket om utelukkelse kan innankes for følgende årsmøte.

§ 4 Klubben administreres av et styre bestående av leder, sekretær, kasserer, turneringsleder, materialforvalter og lederen av ungdomsstyret. Styret ivaretar klubbens interesser etter lovene og årsmøtets vedtak. Det føres protokoll fra styremøtene.

Til årsmøtet legger styret fram årsberetning, revidert regnskap og forslag til budsjett.

§ 5) Medlemmenes kontingent fastsettes av årsmøtet og gjelder for inneværende år. Medlemmer som er under 20 år per 1. januar i kontingentsåret, betaler særskilt juniorkontingent. Årsmøtet kan også vedta andre spesialkontingenter.

§ 6) Ordinært årsmøte holdes hvert år i januar måned. Innkalling skjer med minst 14 dagers varsel. Lovendringsforslag må være styret i hende senest 7 – syv – dager før årsmøtet. Følgende saker behandles av dagsorden:

 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av møteleder og referent
 • Valg av to personer til å underskrive referatet
 • Styrets årsberetning
 • Regnskap og revisjonsberetning
 • Fastsettelse av kontingent for inneværende kalenderår
 • Innkomne forslag
 • Valg av styret bestående av leder, sekretær, kasserer, turneringsleder, materialforvalter og to varamenn. Valg av revisor med varamann og valgkomité bestående av to medlemmer.

§ 7) Funksjonstiden for valgte tillitsmenn er to år. På årsmøtet velges det ene år leder og kasserer, det neste år sekretær, turneringsleder og materialforvalter. Første gang – i 1980 – er leder og kasserer på valg.

§ 8) Lovendringsforslag må oppnå 2/3 flertall for å vedtas.

§ 9) Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 2/3 av medlemmene ber om det. Innkalling med dagsorden sendes medlemmene med minst 14 dagers varsel.

Et ekstraordinært årsmøte kan fatte vedtak som er nevnt i innkallingen.

§ 10) Klubben holder normalt møte hver uke i sesongen august – mai. Det kan være vanlig turneringsspill, lynsjakk, simultan, undervisning, hyggekveld eller annet styret vedtar. Styret kan kreve å innta en kveldskontingent per medlem til dekning av lokalleie.

§ 11) Det avvikles hver sesong et klubbmesterskap med full betenkningstid, dvs. ikke mindre enn 2 timer på 40 trekk og deretter 1 timer per 20 trekk. Betenkningstiden i juniorklassen(e) bør være noe kortere. Vinneren av mesterklassen og juniorklassen får tittelen klubbmester. Styret vedtar turneringsreglement for klubbmesterskapet og andre klubbturneringer samt fastsettelse av startkontingenter for klubbens turneringer.

§ 12) Det er røykeforbud i spillelokalet.

§ 13) Gjøvik Sjakklubb har egen ungdomsavdeling med hovedformål å drive rekrutterings- og opplæringsarbeid blant barn og ungdom til beste for klubben.

Som medlemmer i ungdomsavdelingen kan opptas ungdom inntil 25 år. Personer over 25 år kan være støttemedlemmer og inneha verv.

Ungdomsavdelingen ledes av et styre bestående av leder, kasserer, sekretær, materialforvalter og styremedlem, dessuten valgkomité – bestående av to medlemmer – og en revisor.

Alle medlemmene meldes inn i Oppland Sjakkrets Ungdom og derigjennom Norges Sjakkforbunds Ungdom. Ungdomsavdelingen bør ha egen spillekveld der det gis opplæring og spilles sjakk i et godt miljø. Medlemmene bør også i så stor grad som mulig gis støtte til å delta i ungdomsturneringer utad.

Ungdomsavdelingen fører eget regnskap, men er økonomisk underlagt Gjøvik Sjakklubb og kan søke klubben om støtte. Kontingenten vedtas på årsmøtet til Gjøvik Sjakklubbs Ungdom.

Medlemmer i ungdomsavdelingen bør oppfordres til å bli medlemmer i hovedklubben når situasjonen er moden for det, og får da betalt kontingent i ungdomsavdelingen for gjeldende år trukket fra i kontingenten. Styret i ungdomsavdelingen legger fram årsberetning og regnskap til årsmøtet.

§ 14) Oppløsning av klubben krever 3/4 flertall i årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte. Hvis klubben nedlegges, tilfaller midlene Norges Sjakkforbund, som bare kan bruke dem med sikte på å gjenopprette en sjakklubb i Gjøvik til beste for sjakklivet i distriktet.

Historikk

Gjøvik Sjakklubb ble stiftet 18. september 1908, da under navnet «Gjøvik og Omegn Schakklub». Klubben har hatt en spennende historie. De første 75 årene ble dokumentert i heftet eller boka «Gjøvik Sjakklubb 75 år 1908-83» med Øystein Brekke som ansvarlig redaktør. Nettopp den store 75 års jubileumsfestivalen i 1983 startet klubbens mest aktive tiår som turneringsarrangør. I 1985 holdt vi Nordisk turnering og i 1991 Landsturneringen kombinert med matchen mellom Karpov og Simen Agdestein.

Sportslig fikk også klubben sterk framgang og spilte i 1. divisjon fra 1989 til 95 med fjerdeplass i NM-finalen i 1992 og sjuendeplass i 1995. Klubben har fostret mange gode spillere, og to av dem, Arne Schjønsby og Lars Hjelmås, ble juniornorgesmestere i henholdsvis 1969 og 1989. En stor begivenhet i klubbens tidlige historie var besøket med simultanoppvisning av Emanuel Lasker i 1927, og av verdensmesterne kom senere Spasskij til Gjøvik i 1983 og Karpov i 1991.

«Sjakk-gal» og «I trekket»

Vår første klubbavis var antageligvis «Sjakk-gal» som utkom fra 1972. Siden kom etterfølgeren
«I trekket» fra 1989.

1/2006 | 1/2004 | 1/2002 | 1/2001 | 1/2000 | 1/1999 | 1/1998 | 1/1997 | 1/1994 | 1/1993 | 2/1993 | 1/1992 | 2/1992 | 3/1992 | 4/1992 | 1/1991 | 2/1991 | 3/1991 | 5/1990 | 4/1990 | 3/1990 | 2/1990 | 1/1990 | 4/1989 | 3/1989 | 2/1989 | 1/1989

 

1/19722/1972 | 1/1973 | 2/1973 | 1/1973-74  | 2/1973-74 | 3/1973-74 | 4/1973-74 |
5/1973-74 | 6/1973-74 | 1/1974-75 | 2/1974-75 | 3/1974-75 | 4/1974-75 | 1/1975-76 |
2/1975-763/1975-76 | 4/1975-76

«Sjakk-gal» skannet av Runar Mathisen. «I trekket» skannet av Ole Ingarth Karlsen.

Æresmedlemmer

tre_aeresmedlemmer

TRE ÆRESMEDLEMMER (Foto: Øystein Brekke)

Klubbens tre første æresmedlemmer: Arne Nundal (til venstre), Harald Hansen og Thorbjørn Mathisen fotografert på første halvdel av 1980-tallet.

to_aeresmedlemmer

TO ÆRESMEDLEMMER (Foto: Ole Ingarth Karlsen)

Klubbens to siste æresmedlemmer: Bjørn Bergersen (til venstre) og Vegard Steen fotografert med et beskjedent mobilkamera 17. februar 2010.

Formenn i Gjøvik Sjakklubb

2011 – 2013: Philip Keryakes
2009 – 2011: Anders Gustad Iversen
2007 – 2009: Anders Gustad Iversen
2005 – 2007: Per Skogli
2003 – 2005: Ole Ingarth Karlsen
1988 – 2003: Arne Vik
1987 – 1988: Henning Egede-Nissen
1983 – 1987: Reidar Wangen
1982 – 1983: Bjørn Bergersen
1981 – 1982: Bjørn Bergersen
1980 – 1981: Bjørn Bergersen
1979 – 1980: Arne Nundal
1978 – 1979: Arne Nundal
1977 – 1978: Arne Nundal
1976 – 1977: Arne Nundal
1975 – 1976: Arne Nundal
1974 – 1975: Arne Nundal
1973 – 1974: Pål Østgaard
1972 – 1973: Pål Østgaard
1971 – 1972: Roald Kleppe
1970 – 1971: Roald Kleppe
1969 – 1970: Alf Ambjør
1968 – 1969: Alf Ambjør
1967 – 1968: Karl Hjorthol
1966 – 1967: Karl Hjorthol
1965 – 1966: Reidar Prestegård
1964 – 1965: Reidar Prestegård
1963 – 1964: Ove Dynna
1962 – 1963: Stein Clementz
1961 – 1962: Arne Nundal
1960 – 1961: Arne Nundal
1959 – 1960: Arne Nundal
1958 – 1959: Per Oddvar Rød-Knudsen
1957 – 1958: Per Oddvar Rød-Knudsen
1956 – 1957: Arne Sandbæk
1955 – 1956: Willy Svarverud

Klubbmestre

2002: Arne Vik
2001: Vlado Blazic
2000: Arne Vik
1999: Arne Vik
1994: Hans Olav Lahlum
1993: Morten J. Henriksen
1992: Lars Hjelmås
1991: Lars Hjelmås
1990: Lars Hjelmås
1989: Lars Hjelmås
1988: Lars Hjelmås
1987: Henning Egede-Nissen
1986: Henning Egede-Nissen
1985: Arne Schjønsby
1984: Rune Stenvold
1983: Kjetil Bergersen
1982: Gunnar Johnsen
1981: Gunnar Johnsen
1980: Vegard Steen
1979: Vegard Steen
1978: Ole Jørn Gyldenås
1977: Vidar Skaug
1976: Runar Mathisen
1975: Arne Nundal
1974: Vegard Steen
1973: Arne Schjønsby
1972: Arne Lien
1971: Vegard Steen
1970: Reidar Prestegård
1969: Arne Nundal
1968: Arne Schjønsby
1967: Arne Schjønsby
1966: Arne Schjønsby(?)
1965: Arne Nundal
1964: Arne Nundal
1963: Ikke avholdt
1962: Arne Nundal
1961: Arne Nundal
1960: Arne Nundal
1959: Arne Nundal
1958: Kåre Engemoen
1957: Kåre Engemoen
1956: Willy Svarverud

Klubbmestre i lynsjakk

2014: Ole Ingarth Karlsen
2013: Ole Ingarth Karlsen
2012: Ole Ingarth Karlsen
2011: Philip Keryakes
2010: Ole Ingarth Karlsen
2009: Ole Ingarth Karlsen
2008: Ole Ingarth Karlsen
2007: Ole Ingarth Karlsen
2006: Kjetil Bergersen
2005: Ole Ingarth Karlsen
2004: Ole Ingarth Karlsen
2003: Zlatko Korica
2002: Ole Ingarth Karlsen
2001: Arne Vik
2000: Kjetil Bergersen
1998: Kjetil Bergersen
1997: Kjetil Bergersen
1996: Rune Stenvold
1995: Arne Godal
1994: Arne Schønsby
1991: Lars Hjelmås
1990: Lars Hjelmås
1989: Arne Schjønsby
1988: Henning Egede-Nissen
1987: Lars Hjelmås
1986: Lars Hjelmås
1985: Henning Egede-Nissen
1984: Kjetil Bergersen
1983: Øystein Brekke
1982: Steinar Moen
1981: Arne Godal
1980: Rune Stenvold

Kilder: «I trekket» og Øystein Brekke